Search IP

Home > Search IP

IP Category

Browser by Category
Browser by Foundry
Browser by Technology
 • 기업 IP
 • 대학·연구소 IP
 • N관련된 신규용역가능
 • M수정/가공 판매가능
 • T기술지원 가능
 • P현 상태로만 판매가능
total: 1/862 IP Cores
  • 대학·연구소 IP
  • N
  • M
  • T

  A 14b 100MS/s 1.20mm2 78.4mW 0.13um CMOS ADC

  14-bit 100MS/s pipeline ADC

  KU161H0404 | 2013-09-18